TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
19 5 lượt 55 2 lượt 84 19 lượt
71 5 lượt 59 2 lượt 11 15 lượt
11 4 lượt 65 2 lượt 27 15 lượt
27 4 lượt 89 2 lượt 45 15 lượt
41 4 lượt 93 2 lượt 70 15 lượt
51 4 lượt 09 1 lượt 86 14 lượt
99 4 lượt 11 1 lượt 19 12 lượt
09 3 lượt 20 1 lượt 30 12 lượt
24 3 lượt 24 1 lượt 60 12 lượt
45 3 lượt 27 1 lượt 65 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
98 1 lượt 91 1 lượt 03 2 lượt
97 1 lượt 86 1 lượt 33 3 lượt
95 1 lượt 78 1 lượt 16 3 lượt
93 1 lượt 64 1 lượt 52 4 lượt
91 1 lượt 61 1 lượt 44 4 lượt
88 1 lượt 60 1 lượt 21 4 lượt
85 1 lượt 57 1 lượt 20 4 lượt
81 1 lượt 54 1 lượt 77 5 lượt
76 1 lượt 49 1 lượt 73 5 lượt
75 1 lượt 48 1 lượt 72 5 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
01, 03, 16, 18, 22, 25, 26, 33, 34, 36, 37, 40, 43, 53, 54, 57, 59, 61, 62, 64, 69, 72, 77, 79, 82, 86, 87, 89, 92, 94 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99

Quảng cáo