Thống kê XS Mega 6/45 theo thứ nhanh và chính xác nhất

Thống kê theo thứ XS Mega

thống kê mega645 theo thứ

TK theo thứ XS Mega thứ 4

Bộ số Lần xuất hiện theo thứ xổ số Mega 6/45
01
3.33% 1 lượt
02
0.00% 0 lượt
03
3.33% 1 lượt
04
3.33% 1 lượt
05
3.33% 1 lượt
06
3.33% 1 lượt
07
0.00% 0 lượt
08
0.00% 0 lượt
09
0.00% 0 lượt
10
3.33% 1 lượt
11
3.33% 1 lượt
12
0.00% 0 lượt
13
3.33% 1 lượt
14
3.33% 1 lượt
15
0.00% 0 lượt
16
3.33% 1 lượt
17
6.67% 2 lượt
18
3.33% 1 lượt
19
3.33% 1 lượt
20
0.00% 0 lượt
21
0.00% 0 lượt
22
3.33% 1 lượt
23
0.00% 0 lượt
24
3.33% 1 lượt
25
0.00% 0 lượt
26
0.00% 0 lượt
27
3.33% 1 lượt
28
6.67% 2 lượt
29
3.33% 1 lượt
30
0.00% 0 lượt
31
0.00% 0 lượt
32
3.33% 1 lượt
33
6.67% 2 lượt
34
3.33% 1 lượt
35
3.33% 1 lượt
36
6.67% 2 lượt
37
0.00% 0 lượt
38
0.00% 0 lượt
39
0.00% 0 lượt
40
6.67% 2 lượt
41
0.00% 0 lượt
42
0.00% 0 lượt
43
0.00% 0 lượt
44
0.00% 0 lượt
45
3.33% 1 lượt